۲۵ شهریور ۱۳۹۷
.

حضور جناب آقای دکتر کاظمی معاون خدمات و محیط زیست شهری،شهرداری مشهد در هتل آرمان

ارسال نظرات | انتقادات | پیشنهادات