۲۹ آذر ۱۳۹۷
.

“معاشران گره از زلف یار باز کنید “
“شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید”
اقامتی خاطره انگیز در شب های بلند زمستان در هتل مجلل آرمان مشهد

ارسال نظرات | انتقادات | پیشنهادات